Standpunten

Strijd tegen armoede: een menswaardig inkomen voor iedereen

Een sterke en solidaire welvaartsstaat is er voor iedereen

In een sterke welvaartsstaat weet iedereen dat hij altijd genoeg zal hebben. Niemand hoeft armoede te lijden, ook niet bij pech of een grootschalige crisis zoals de corona- of gascrisis. Armoede in een samenleving is geen noodlot en kinderarmoede zou gewoon niet mogen bestaan.

Een solidaire samenleving met een sterke overheid kan armoede perfect uit de wereld helpen. Zeker in een welvarende regio als Vlaanderen. Bij ons hoeft het niet zo te zijn dat sommige mensen het onderwijs, de zorg of hun huishuur niet kunnen betalen, dat zij kou of honger lijden of dakloos zijn.

Armoede weegt zwaar

Aanhoudende geldzorgen zorgen voor een grote druk die steeds aanwezig is. Voor zowel ouders als kinderen. Deze stress heeft niet alleen een negatief effect op de mentale gezondheid, maar ook lichamelijk gaan mensen erop achteruit. Omdat elke euro telt, slaan mensen in armoede al eens een bezoek aan de tandarts, dokter of kinesist over.

Nog meer zorgt geldnood voor een sterke beperking van het sociale leven. Er is geen geld om uit te gaan met vrienden, het gezin mee te nemen op restaurant of te gaan fitnessen.

Daarbovenop vergroot de schaamte dat iemand zou merken dat je niet rondkomt, het isolement. Wie in armoede terechtkomt, trekt zich stilaan terug uit de maatschappij. 

Kinderarmoede aanpakken 

Dat kinderen in armoede opgroeien is voor Vooruit onaanvaardbaar. Vlaanderen investeert jaarlijks 4 miljard in kindergeld en toch blijft de kinderarmoede veel te hoog. Om kinderarmoede te stoppen moeten we investeren, maar ook durven hervormen. En het geld beter besteden.

Om elk kind van bij de start alle kansen te bieden op een goed leven, zorgen wij voor meer plaatsen in de kinderopvang, die betaalbaar, flexibel en voldoende kwalitatief zijn. We geven meer kindergeld aan wie het meer nodig heeft, en voorzien ook gratis gezonde schoolmaaltijden, om te beginnen voor alle kinderen in het basisonderwijs. We voeren ook een maximumfactuur in voor het secundair onderwijs. 

Zo helpen we werkelijk alle kinderen vooruit, waar ook hun wieg staat en wat ook hun thuissituatie is. Zo zijn we zeker dat alle kinderen al vroeg de Nederlandse taal leren en dat zij allemaal op hetzelfde moment alle nodige kennis en vaardigheden kunnen opdoen voor een goed en geslaagd leven. Zo helpen we ook de belangrijkste gevaren van kinderarmoede uit de wereld: taalachterstand, leerachterstand, sociaal isolement, honger en slechte voeding.

Door bovendien aan ouders die het echt nodig hebben gericht kindergeld te geven, helpen we kinderarmoede helemaal uit onze regio.

Werk blijft de beste bescherming tegen armoede 

De beste bescherming tegen armoede bij volwassen mensen, is nog altijd een baan. Als iedereen die kan werken ook een fatsoenlijke job heeft, verbeteren we de levenssituatie van veel mensen. Want wie voor zijn werk een deftig loon krijgt, hoeft ook zijn kinderen niets te ontzeggen – zeker niet als kinderopvang, onderwijs en eten op school kosteloos door de overheid voorzien worden. Werk voor iedereen is dus ook een krachtig wapen tegen kinderarmoede.

Daarom is het een speerpunt van Vooruit om zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen. Meer mensen moeten gestimuleerd worden om hun weg naar de vele openstaande vacatures te vinden en om die jobs vol te houden. Wie na 2 jaar actief werk zoeken nog geen passende job vond, helpen we aan een basisbaan. De werkzaamheidsgraad in Vlaanderen is heel behoorlijk maar kan nog omhoog. Buiten mensen die door ziekte, pech of omstandigheden niet kunnen werken, willen we iedereen aan het werk krijgen.

Vooruit blijft ook strijden voor een grote fiscale hervorming zodat werk meer loont. 

Hogere lonen, hogere uitkeringen en hogere pensioenen 

Vooruit is dé partij van de koopkracht. Die strijd blijven we voeren. Want als de prijzen stijgen, moeten de lonen ook omhoog. Dat vinden wij logisch. Daarom verdedigde Vooruit de automatische indexering tegen alle aanvallen van rechts. Socialisten in de federale regering hebben ervoor gezorgd dat het loon van alle werkende Belgen telkens opnieuw verhoogd werd met de index. En er niet zoals bij de vorige regering met een indexsprong bespaard werd op de lonen van mensen. We verhoogden ook de minimumlonen, voor het eerst sinds 2008. En met effect: want wij beschermden de koopkracht het beste van heel Europa. En dat is natuurlijk tegelijk een sterke bescherming tegen armoede.

Wie niet kan werken, heeft recht op een menswaardig vervangingsinkomen dat alle kosten van het leven dekt. Juist daarom bestaat de welvaartsstaat: zodat wie niet (meer) kan werken altijd kan rekenen op de solidariteit en ondersteuning van de samenleving. Dat betekent voor ons socialisten dat uitkeringen – net als lonen – aangepast moeten worden aan stijgende prijzen. Anders neemt hun koopkracht af en beschermen zij mensen niet tegen armoede. Daarom hebben wij in de regering de laagste uitkeringen verhoogd en àlle uitkeringen geïndexeerd. 

En ook wie een leven lang keihard gewerkt heeft, verdient een goede oude dag. Daarom beloofden wij socialisten om de minimumpensioenen te verhogen tot 1.500 euro netto. Zo gezegd, zo gedaan. Ondertussen steeg het minimumpensioen tot 1.640 euro netto. 

Betaalbaar wonen en betaalbare basisvoorzieningen

Om menswaardig te leven, is een betaalbare en kwaliteitsvolle woning cruciaal. We voorzien een noodprogramma dat leidt tot 115.000 extra sociale woningen tegen 2050. Om privaat huren betaalbaarder te maken, voeren we een ‘huurprijsrem’ in, verbieden we huurprijsindexatie bij slechte woningen en brengen we de huurwaarborg opnieuw van 3 naar 2 maanden huur. We stimuleren renovaties via een collectief renovatieplan en voorzien ook een fiscale aftrek voor verhuurders die hun huurwoning energiezuiniger maken. 

Koken, de was doen en je huis verwarmen is basis. Daarom verlaagde Vooruit de btw op energie al naar 6% en hebben wij het – sterk verlaagde – sociaal tarief voor elektriciteit uitgebreid tot meer mensen én het verlengd. We blijven strijden voor een betaalbare energiefactuur door de consument beter te beschermen, goedkope hernieuwbare energie beschikbaar te maken en het ‘alles of niets sociaal tarief’ te vervangen door een progressief sociaal tarief dat alle mensen bereikt die het nodig hebben, ook bewoners van een gebouw met een collectief verwarmingssysteem. Dat geldt ook voor de waterfactuur. Vandaag benadeelt die alleenstaanden. Ons voorstel: kosten worden enkel aangerekend op basis van verbruik in plaats van als forfait. Zo houden we de waterfactuur betaalbaar, maar blijven we zuinig verbruik stimuleren. We voorzien voor elke alleenstaande en gezin ook een basispakket gratis water.

Armoede bestraf je niet, armoede begeleid je 

Waar andere partijen ervoor kiezen om mensen in armoede aan hun lot over te laten, kiest Vooruit ervoor om hen te helpen, te ondersteunen en te begeleiden. Het helpt niet om mensen in armoede, die al in overlevingsmodus zitten, het leven nog moeilijker te maken door hun lage inkomen nog verder te verlagen. Integendeel. Zo creëer je nog meer gezondheidsproblemen, schulden en uithuiszettingen. De uitkering waar de meeste mensen recht op hebben, volstaat vaak niet om menswaardig te leven. Wij berekenen op maat van elk gezin het maandelijks inkomen dat écht nodig is om alle noodzakelijke uitgaven te doen. Als het totale gezinsinkomen onder dat menswaardig inkomen ligt, geven we aanvullende financiële steun.

We moeten net de drempels die mensen in armoede elke dag tegenkomen, verlagen. We moeten ervoor helpen te zorgen dat ze stap voor stap uit de problemen raken. Voor veel mensen in armoede, is de stap naar het OCMW groot. Zij hebben recht op ondersteuning, maar weten het niet of durven het niet te vragen. We wachten niet tot deze mensen een aanvraag indienen, maar benaderen hen proactief. Zo leiden we mensen automatisch naar de sociale voordelen waar ze recht op hebben en pakken we de hoge non-take-up van sociale rechten aan.

Strijd mee