In een inclusieve en diverse samenleving kan iedereen vooruit

Overal ter wereld leven mensen van verschillende afkomst, seksuele geaardheid, gender, leeftijd en overtuiging samen. Samenleven in diversiteit is niet altijd eenvoudig. Maar de enige goede samenleving is een samenleving waar plaats is voor iedereen… een inclusieve samenleving. Daarvoor heb je eerlijke spelregels nodig. En een neutrale overheid die iedereen gelijke behandeling garandeert. 

Om erbij te horen telt niet wie je bent maar wat je doet.

Tegen discriminatie

Wie je bent, wat je kenmerken en eigenschappen zijn, mag geen rol spelen als je werk zoekt of promotie nastreeft, als je onderwijs volgt of als je een appartement wilt huren. En ook niet als je toegang wilt tot een discotheek, een feest of een ander cultureel evenement.

Niemand in ons land mag verschillend behandeld worden op basis van kenmerken zoals geslacht, gender, huidskleur, religie, seksuele voorkeur enzo. Gebeurt dat toch, dan is dat discriminatie.

Discriminatie accepteren we nooit. Het is onaanvaardbaar dat je achternaam of huidskleur je kansen op een sollicitatiegesprek of een woning bepaalt, dat er een loonkloof bestaat tussen mannen en vrouwen of dat je door een handicap of beperking heel wat publieke gebouwen niet binnen kan of het openbaar vervoer niet kan nemen. Dat zijn voorbeelden van discriminatie en uitsluiting die niet zonder gevolg mogen blijven. 

Vooruit wil nultolerantie voor elke vorm van discriminatie.

Voor praktijktesten

En precies daarom willen wij dat praktijktesten veralgemeend worden. Praktijktesten zijn een effectieve techniek om discriminatie op te sporen met respect voor de rechten en privacy van potentiële daders. Op niveau van de federale overheid (met socialisten) en op niveau van de steden en gemeenten waar wij mee besturen, heeft Vooruit systematisch praktijktesten ingevoerd.

Alleen Vlaanderen (zonder socialisten) blijft nog achter en maakt geen prioriteit van praktijktesten binnen hun bevoegdheden. Dat willen wij anders.

Een inclusieve samenleving

Wat telt, is wat je doet niet wie je bent. Je talenten, je inspanningen, je gedrag tellen, niet je afkomst, uiterlijk, leeftijd, gender, handicap… Drempels die opgeworpen worden om die laatste redenen moeten verdwijnen in ons land.

De arbeidsmarkt, het onderwijs, verenigingen, culturele evenementen en heel de publieke ruimte moet voor iedereen toegankelijk zijn. Mensen moeten gelijk kunnen genieten van al wat onze samenleving goed en mooi maakt. 

Vlaanderen zal inclusief zijn of niet zijn.

Je deel doen

 Maar iedereen gelijke rechten, kansen en middelen bieden lukt alleen als iedereen gelijkwaardig bijdraagt aan de samenleving. Als iedereen zijn deel doet. Als iedereen de gemeenschappelijke taal spreekt en als iedereen die kan met zijn werk bijdraagt aan de opbouw van de economie en de welvaartsstaat. En als iedereen respect heeft voor de wet en voor zijn medemensen.

Iedere inwoner van ons land heeft recht om zonder discriminatie deel te nemen aan de samenleving ongeacht geslacht, gender, seksuele oriëntatie, huidskleur, afkomst, religie enz… Maar iedereen moet ook zijn deel doen. Een samenleving waarin mensen alleen krijgen zonder te geven is geen duurzame en solidaire samenleving. Een samenleving met alleen rechten, zonder plichten is geen duurzame en solidaire samenleving. Een samenleving die niet verbonden is door taal, werk en respect is geen duurzame en solidaire samenleving. 

Vooruit wil van ons land een sterke welvaartsstaat maken waarin iedereen die zijn best doet alle kansen heeft op een goed en gelukkig leven. Maar dat kan alleen als we met zijn allen ook een gemeenschap vormen, verbonden door werk, taal en wederzijds respect.

Sociaal of asociaal

Een verschil maken tussen mensen vanwege kenmerken zoals geslacht, huidskleur of seksuele geaardheid is voor Vooruit totaal uit den boze. Een verschil maken op basis van de vraag of je je inspant voor de samenleving, of je je best doet voor het geheel, of je je deel doet…. kan en moet wel. 

Wie niet werkt hoewel hij dat wel kan, wie niet probeert de taal te leren hoewel hij dat wel zou kunnen, kan niet van dezelfde voordelen genieten als iemand die dat wel doet. Een welvaartsstaat die iedereen de voorwaarden, kansen en middelen voor een goed en gelukkig leven wil bieden, kan alleen overleven als haar leden door taal en arbeid met elkaar verbonden zijn.

De taal die we met elkaar spreken en het werk waarmee we onze economie en welvaartstaat opbouwen, is wat ons één maakt. Is wat ons maakt tot een sterke welvaartsstaat die iedereen rechten 

Precies daarom doen we er met Vooruit alles aan om nieuwkomers te helpen om actief om deel te worden van onze samenleving: door hen Nederlands te leren en te zorgen dat zij een job kunnen uitoefenen. Taal en werk zijn een must voor iedereen.

Geen focus op minderheden

In een ideale samenleving besteedt niemand nog bijzondere aandacht aan je huidskleur, geslacht, gender, seksuele geaardheid, leeftijd of religieuze overtuiging. In een ideale samenleving ligt de focus niet op de minderheidsgroep waartoe je behoort, maar op je universele rechten en vrijheden als individu en op de bijdrage die je levert aan het geheel.

Wat telt is niet wie je bent, maar wat je doet. En iedereen die zijn deel doet, hoort er helemaal bij.

Strijd mee