Hoe meer mensen Nederlands spreken, hoe sterker onze welvaartsstaat

Wie vooruit wil gaan in een samenleving, moet haar taal spreken. Taal geeft kansen. En taal verbindt. Hoe meer mensen goed Nederlands spreken in Vlaanderen, hoe meer ze kunnen bijdragen aan onze welvaartsstaat en hoe kleiner de ongelijkheid.

Taalkennis maakt autonoom

Een goede taalbeheersing essentieel om je zelfstandig in onze maatschappij voort te bewegen. Zo is lezen niet alleen belangrijk om te kunnen slagen in het onderwijs of het beroepsleven, het is ook nodig om mails en whatsappjes te kunnen sturen, etiketten te kunnen lezen in de supermarkt of te kunnen begrijpen wat er geschreven staat in belangrijke brieven.

Onze maatschappij gaat steeds sneller en bevat steeds meer geschreven informatie. Het is daarom voor iedereen essentieel om taalvaardig te zijn. Wie de taal slecht beheerst is niet alleen minder autonoom, maar heeft ook minder kansen.

Een goede taalkennis voor iedereen is een motor voor gelijke kansen.

Taalkennis is essentieel in kenniseconomie

Taalkennis is dus een maatschappelijk bindmiddel én een voorwaarde voor vrijheid en gelijke kansen. Maar het is nog meer dan dat: het is ook een basisvoorwaarde voor het economisch succes van het ganse land. Zeker voor een kenniseconomie als de onze. Wij hebben geen gas, olie of goud in de grond zitten, en een maakindustrie zijn we al lang niet meer.

Ons land is een diensteneconomie waarin kennis dé economische grondstof is.

Om succesvol (talige) diensten te kunnen verhandelen, moet natuurlijk iedereen op een goed niveau de taal spreken. Een goede landelijke taalkennis is een economische bestaansvoorwaarde voor ons land. Toelaten dat onze taalkennis erop achteruit gaat, is alsof Poetin zou toelaten dat zijn gas in brand gestoken wordt.

Taalkennis gaat erop achteruit

Uit het PISA-onderzoek blijkt dat het aantal leerlingen dat het basisniveau lezen niet haalt in ons land groter wordt. In 2009 beheerste 13% van de 15-jarigen de taal onvoldoende om autonoom te kunnen functioneren in de maatschappij. In 2018 steeg dit cijfer tot bijna 20%.

Die achteruitgang in de taalbeheersing is algemeen: het gaat niet om enkele kinderen of om een kleine groep. Er is iets mis met het Vlaamse (taal)onderwijs en het wordt er steeds slechter op. Dat kan niet en mag niet. Wij willen met Vooruit die achteruitgang stopzetten en weer vooruitgaan.

Betere taalkennis via kinderopvang, kleuteronderwijs en onderwijs

Taalkennis verbeteren begint al bij de kinderopvang. Daarom willen wij dat alle kinderen in Vlaanderen tussen 0 en 1 jaar gratis en verplicht 1 dag per week naar de opvang gaan. Tussen 1 en 2 jaar twee dagen. En tussen 2 en 3 jaar drie dagen.

Ook het kleuteronderwijs is een taalrijke omgeving die kinderen helpt bij hun taalontwikkeling. Om zoveel mogelijk kinderen de kans te geven hiervan te profiteren, verlagen we de leerplicht naar 3 jaar. Vanaf de derde kleuterklas voeren we een permanente taalscreening in. Zo bieden we scholen de gestandaardiseerde tools om de taalontwikkeling van hun leerlingen op een goede manier op te volgen, verbeterpunten aan te duiden en het leerproces bij te sturen. 

In het verlengde daarvan maken we de eindtermen Nederlands bindend. Dat betekent dat alle leerlingen ze moeten halen. Vrijblijvendheid heeft geen plaats als het om zoiets belangrijks als taal gaat. 

Betere taalkennis via cursussen voor volwassenen 

Drempels voor het volgen van taalcursussen worden weggehaald. Nederlands voor anderstaligen wordt gratis gemaakt, zodat nieuwkomers snel de kans krijgen om bij te dragen tot de maatschappij. Een (voorlopig) gebrekkige kennis van het Nederlands mag mensen niet hinderen bij het vinden van een job.

We zorgen ervoor dat iedereen die het Nederlands nog niet helemaal machtig is en een job zoekt lessen Nederlands kan volgen. En dat ze terwijl ze al een job uitvoeren begeleiding krijgen van een taalcoach zodat ze Nederlands kunnen leren terwijl ze aan het werk zijn. 

Strijd mee