Standpunten

Vooruit met onze kinderopvang en ons onderwijs

Goed onderwijs is de motor van vooruitgang. Zeker in onze economie: wij hebben in Vlaanderen geen gas, olie, of goud in de grond zitten. Onze kostbaarste grondstof zit in het hoofd en de handen van kinderen, jongeren en volwassenen. Wat Vlaanderen sterk maakt, is goed onderwijs dat kennis, vaardigheden en creativiteit bij jongeren opbouwt. Op die kennis en competenties draait onze economie en steunt onze welvaartsstaat.

En goed onderwijs begint met… goede kinderopvang.

Kinderopvang is goed voor kinderen en de samenleving

Kinderopvang is niet alleen goed voor kinderen en ouders maar ook voor de hele samenleving. Investeren in de eerste 1000 dagen (wanneer 80% van onze ontwikkeling plaatsvindt) loont op vele vlakken in het verdere leven van een kind: het heeft een grote invloed op de latere gezondheid en zelfs op de kansen op de arbeidsmarkt. Investeren in de kinderen is dus ook investeren in de toekomst van volwassenen en van de hele welvaartsstaat.

Kinderopvang als onderdeel van onderwijs

Begeleiders zorgen met veel liefde voor onze baby’s en peuters in de kinderopvang. En dat is goed. Maar Vooruit ziet kinderopvang ook als een voorbereiding van het onderwijs. Iets wat dus meer thuishoort onder het ministerie van onderwijs dan - zoals vandaag - onder het departement welzijn. Wij pleiten voor één bevoegde minister, in plaats van twee: een minister van het Kind. Een minister die zich maar op 1 ding hoeft te concentreren: de toekomst van al onze kinderen

Vooruit wil kwaliteitsvolle kinderopvang voor iedereen

Wij willen bovendien dat er voor elk kind een plek is in de kinderopvang - net als er voor elk kind een plek is in het onderwijs. En niet gewoon zomaar een plek: een kwaliteitsvolle plek. Vooruit wil de kwaliteit van de kinderopvang omhoog stuwen. Elk kind moet voldoende aandacht en zorg krijgen en echt iets bijleren. Dat betekent dat er veel minder kinderen per begeleider moeten zijn dan vandaag het geval is. En dat er minstens één begeleider met een pedagogische bachelor moet zijn, per crèche. Pas dan wordt kinderopvang écht kwaliteitsvol: zowel zorgend alsook een voorbereiding op het onderwijs en het leven. 

130 dagen gratis kinderopvang

Om elk kind in de opvang te krijgen, zodat niemand achterstand oploopt tijdens de eerste levensjaren, stellen we voor om elk kind 130 dagen gratis opvang aan te bieden. Zo maken we de kinderopvang een stuk goedkoper. Dat vereist voldoende kwalitatief aanbod. Zo maken we werk van gelijke kansen en bereiden we elk kind voor op deelname aan de kleuterklas. Tegelijk willen we de leerplicht omzetten in een schoolplicht, die start op de leeftijd van 3 jaar. Alleen zo kunnen we garanderen dat er geen enkel kind achterblijft.

Ook anderstalige ouders willen we ondersteunen om  Nederlands te leren. Dit willen we doen door in kinderopvangcentra en kleuterscholen ook een aanbod voor volwassenen beschikbaar te maken. Leerkrachten zitten tijdens oudercontacten regelmatig tegenover ouders die hen niet verstaan. Hoe kun je als school een kind alle kansen geven als je niet goed met de ouders kunt communiceren?

Onderwijs, fundament van Vlaamse welvaart

En dan begint het ‘echte onderwijs’. Goed onderwijs voor iedereen is van levensbelang in onze regio. Een degelijke schoolopleiding biedt onze kinderen de beste kansen op een goed en gelukkig leven. Sterke leerkrachten helpen hen kritisch te leren denken en vlot door door onze complexe wereld te bewegen. Zij helpen hen hun talenten te ontplooien en zichzelf te vormen als mens. En tot slot helpen zij hen de kennis en vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om onze kenniseconomie en onze welvaartstaat verder te laten groeien. 

Een achteruitgang van het Vlaams onderwijssysteem laten gebeuren is daarom in eigen voet schieten. 

Ons plan voor beter onderwijs

Vooruit wil naar Vlaams onderwijs dat bijdraagt tot gelijke kansen en vooruitgang. Wij willen het onderwijs weer beter maken voor iedereen. En daar hebben wij een plan voor. Een plan dat de leerplicht vervroegt, dat elk kind een gezonde warme maaltijd garandeert (evenals betaalbare toegang tot elk aspect van het onderwijs) en dat eindelijk het lerarentekort oplost.

Schoolplicht vanaf 3 jaar

Eerst en vooral willen we de schoolplicht invoeren vanaf drie jaar. Hoe vroeger kinderen naar school gaan om daar taal en andere basisvaardigheden te leren, des te makkelijker zij later kunnen leren. Zo’n vroeg gelegde basis krikt meteen het algemene niveau van het onderwijs. Bovendien zorgt een vervroegde schoolplicht ervoor dat kinderen met een weinig stimulerende thuissituatie op gelijke hoogte getrokken worden met hun klasgenootjes die het thuis beter hebben – zodat alle kinderen gelijke kansen hebben. 

De school is de eerste plaats waar kinderen en jongeren de tools in handen krijgen om te leren samenleven. Daarom maken we van de leerplicht de schoolplicht. Om dit te bereiken moet de school de plaats zijn waar elk kind zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Daarom is het ook essentieel om in te zetten op de onderwijskwaliteit voor elk kind - zowel kinderen en jongeren met zorgnoden als cognitief sterke jongeren.

Gedaan met lege brooddozen

Sommige kinderen trekken naar school met een lege brooddoos, of eentje gevuld met alleen een zak chips. Daardoor zitten sommige kinderen met honger tussen de schoolbanken…en kunnen zich dus slecht concentreren. Dat kan echt niet in een welvarende regio als Vlaanderen. Elk kind verdient gelijke kansen en geen enkel kind hoeft honger te lijden op school. Daarom wil Vooruit dat alle scholen gratis een gezonde warme maaltijd voorzien voor alle schoolkinderen. In Antwerpen (waar socialisten mee besturen) hebben we een vergelijkbaar proefproject lopen dat model kan staan.

We willen trouwens ook dat geen enkel schoolkind dingen moet missen omdat de kosten te hoog zijn. Bijvoorbeeld de kosten voor schoolmateriaal of schoolreizen. Daarom strijden wij voor een maximumfactuur in het onderwijs. Kinderen verdienen het niet om slachtoffer te zijn van ongelijkheid. Het is een kerntaak van een sterke welvaartsstaat om kinderen gelijke kansen te bieden.

Een sterke leerkracht voor elke klas

Het lerarentekort willen we oplossen door het beroep van leerkracht veel aantrekkelijker te maken en massaal aan te werven. Sterke leraren aantrekken is een topprioriteit. Zij-instromers die kiezen voor een carrière als leerkracht, moeten tot 20 jaar anciënniteit kunnen meenemen. En de hogescholen en universiteiten moeten samenzitten om de lerarenopleiding te verbeteren. De loopbaan van leerkrachten en docenten moet anders. Zo willen we de vaste benoeming hervormen, zodat vastbenoemde leerkrachten flexibeler van school kunnen wisselen – zonder hun vaste benoeming te verliezen. 

Leraren die bedolven worden onder de administratieve taken, daar maken we komaf mee door administratieve krachten aan te werven. Wie voor de klas staat, moet vooral bezig zijn met lesgeven. 

Onderwijskwaliteit is prioriteit

We versterken de onderwijskwaliteit door te vertrekken van de basis: een sterke leraar voor elke klas. Daarvoor zetten we in op de versterking van de lerarenopleiding. We ontwikkelen in dialoog de kerndoelen van de lerarenopleiding. Bovendien voeren we een extra jaar betaalde stage in - een jaar waarin leraren intensief begeleid worden op de klasvloer. Als de opleiding afgerond is, laten we de leerkrachten niet los: we maken tijd en middelen vrij voor hun verdere ontwikkeling en professionalisering. 

We investeren in het basisonderwijs en maken het mogelijk om ook hier verschillende profielen aan te werven - en dus een divers schoolteam samen te stellen. We bieden scholen ook extra ondersteuning om hun zorgbeleid uit te breiden. Tot slot herwaarderen we ons praktijkgericht onderwijs: we investeren in ons beroepsonderwijs, zorgen dat het betaalbaar wordt en breiden het duaal leren uit.

Vlaams onderwijs voor vooruitgang en gelijke kansen

Zo leiden we elke nieuwe generatie op om de nodige kennis, vaardigheden en kansen op zelfontplooiing te bieden. Zo krijgt elk kind dat aan zijn eerste schooldag begint, alle kansen om dankzij hun schoolcarrière een volwaardig lid van onze samenleving te worden een goed en gelukkig leven te leiden. En mee te bouwen aan een sterke welvaartsstaat die in het teken staat van vooruitgang voor iedereen.