Samenwerken in de Europese Unie voor meer welvaart

We zijn allemaal inwoners van de Europese Unie, maar wat betekent dat juist? Voor Vooruit is het duidelijk: samen bereik je meer dan alleen. Een goede samenwerking tussen Europese landen zorgt voor meer veiligheid, welvaart en vrijheid – ook in ons land. Dat laten een aantal recente crisissen ons meer dan ooit zien. Als we de samenwerking binnen de Europese Unie goed aanpakken, is het zonder enige twijfel een win-win. 

Samen sterker tegen corona

Tijdens de grootste crisissen van deze tijd heeft de Europese Unie haar daadkracht en bestaansreden steeds opnieuw bewezen. Als antwoord op corona volgde een Europese strategie om snel COVID-19-vaccins te ontwikkelen, produceren en toe te passen. Tegelijk moeten we toegeven dat het beter en sneller kon. Vanaf de eerste minuut pleitte Vooruit voor het coronavaccin als een publiek goed om de toegang tot en de productie van het vaccin over de wereld vlotter te laten verlopen. Het virus en de maatregelen die werden genomen, kwamen met een grote economische kost. Via het herstelplan NextGenerationEU steunt Europa alle eu lidstaten steunen om sterker uit de pandemie te komen. En om tegelijk de Unie gezonder, groener en digitaler te maken. 

Samen sterker tegen de energiecrisis

Ook bij die andere grote crisis – de energiecrisis – is de Europese Unie met gemeenschappelijke maatregelen op de proppen gekomen. Maatregelen die België nooit alleen had kunnen treffen.

- Een ‘Energy Prices Toolbox' (oktober 2021) die de EU en de lidstaten kunnen gebruiken om het onmiddellijke effect van die prijsstijgingen aan te pakken. En om de weerbaarheid tegen toekomstige prijsschokken te verbeteren. Tot de nationale maatregelen op de korte termijn behoren inkomensnoodhulp voor huishoudens, staatssteun voor bedrijven en gerichte belastingverlagingen.

- In mei 2022 kwam de Europese Commissie met het REPowerEU plan. Dit omvat vooral maatregelen om energie te besparen, hernieuwbare energie te versnellen en onze energiebronnen te diversifiëren. 

- Op 19 december 2022 bereikten de Europese ministers voor energie een akkoord over een prijsplafond voor aardgas. Het is een marktcorrectie mechanisme dat in werking treedt als de groothandelsprijs voor aardgas boven de 180 euro stijgt. Het zou de Europese gezinnen en bedrijven moeten beschermen tegen scherpe prijspieken. 

 

Samen sterker tegen de klimaatcrisis

De klimaatcrisis overschrijdt natuurlijk ook alle landsgrenzen en moet op Europees en mondiaal niveau aangepakt worden. Het antwoord van de EU op de klimaatcrisis bestaat uit een Europese Green Deal en een Europese klimaatwet. Daarin heeft de EU zich ertoe verbonden om uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te worden. Dat betekent dat de uitstoot van broeikas­gassen de komende decennia sterk moet dalen. Als tussenstap naar klimaat­neutraliteit voerde de EU haar ambitie op voor 2030: de emissies moeten met tegen dan minstens 55% naar beneden. Er is haast bij. 

Een beter, effectiever en meer solidair Europa

De Europese Unie is niet volmaakt of ‘af’. Ze moet voortdurend hervormd en aan de nieuwe tijd aangepast worden. Vandaag moeten de instellingen van de Unie klaargemaakt worden voor de toekomst. De Unie tussen de lidstaten moet verdiept worden. Vooruit draagt het Europese project diep in het hart en steunt de strijd om de EU slagkrachtiger, democratischer en solidairder te maken. Dit is hét moment om na te denken over de toekomst van Europa: Wat betekent het om Europeaan te zijn? Hoe maken we de Unie warmer, democratischer en daadkrachtiger? Hoe kijken we naar onze toekomst? En welke rol speelt de Unie daarin? Hoe verhouden we ons als Europa ten opzichte van de rest van de wereld? Vragen die het afgelopen jaar ook zijn voorgelegd aan burgerpanels en waarmee het Parlement en de Europese Raad nu aan de slag gaan. Vooruit zal alle verdragswijzigingen steunen die de Europese Unie daadkrachtiger en meer solidair maken.

Kopgroep voor rechtsstaat en democratie

Toch staan vandaag zowel het Europese project, als de waarden waarop ze werd gebouwd onder druk. Landen als Polen en Hongarije schenden openlijk de principes van onze rechtsstaat en democratie. Dat kan niet voor Vooruit. Wij vinden dat België aan de kar moet trekken voor een Europese ‘kopgroep voor de rechtsstaat en democratie’.Een groep die het voortouw neemt in de strijd voor democratie en rechtsstaat in de landen van de EU en die ook zélf het goede voorbeeld geeft. 

Geen uitbreiding zonder verdieping

Een belangrijk actueel thema is de uitbreiding van de Europese Unie. Oekraïne en Moldavië werden toegevoegd aan de bestaande lijst van 5 kandidaat-lidstaten (Turkije, Montenegro, Noord-Macedonië, Servië en Albanië). We weten dat dit een proces van vele jaren is. Verkorte procedures waarbij we onze eigen regels verloochenen, zijn voor Vooruit geen optie. Voor ons geen uitbreiding zonder verdieping. We moeten zo snel mogelijk af van het vetorecht in het buitenlands beleid en overgaan naar een gekwalificeerde meerderheid, zodat de Unie niet langer kan gegijzeld worden door één lidstaat.

Strijd mee

decoratieve lijnen