Standpunten

Tijd om werk te maken van meer natuur

Iedereen wordt beter van meer natuur. En toch is er vandaag te veel beton en te weinig natuur. Natuur in je buurt en je leefomgeving is belangrijk voor je welzijn. De natuur maakt ons niet alleen gelukkiger, ze is ook onmisbaar voor ons klimaat en dus ons overleven. Alleen moeten we daar natuurlijk een goed evenwicht in vinden, ook voor de toekomst van onze landbouwers. De voorbije jaren organiseerde de Vlaamse regering (CD&V, N-VA en Open VLD) de stilstand door het landbouwbeleid - met alleen maar aandacht voor de grote agro-industrie - te laten botsen met onze natuur. Wat krijg je dan? Jarenlang geruzie en gezever over stikstof. En wie blijft er in de kou staan? Onze boeren én onze natuur. 

In 2019 beloofde de Vlaamse regering om 4.000 hectare bos bij te planten tegen 2024. Amper een derde daarvan is gerealiseerd. En nergens in Europa is de natuurversnippering zo groot als in Vlaanderen. En ons water? Daar gaat het ook niet goed mee. Een derde van onze beken is zwaar vervuild door pesticiden en mest. Het grondwater is al even zwaar vervuild en de situatie verbetert er niet op. Bossen en grasvelden kampen met hetzelfde probleem. Acht op tien van deze natuurgebieden heeft een overvloed aan meststoffen door de landbouw. Daardoor woekeren sommige planten, zoals bramen en netels, en neemt de biodiversiteit af. En de overstromingen van de afgelopen jaren tonen ook nog eens dat we te weinig wateropslagcapaciteit hebben. Een probleem waar dringend iets aan gedaan moet worden.

Vooruit beschermt en plant bos 

We moeten écht een versnelling hoger schakelen om onze natuur, ons leefmilieu en onze biodiversiteit te redden. Met Vooruit in de regering voeren we meteen een kap-stop in en willen we nieuw bos aanplanten. Verder beschermen we onze bestaande bossen door meer budget vrij te maken voor de aankoop en het behoud van bos, door aanvragen voor boskap strenger te beoordelen en duurder te maken, en door strenger op te treden tegen illegale boskap. We beschermen waardevolle bossen beter, ongeacht hun bestemming.

Slimmer met water omgaan

De overstromingen van de afgelopen jaren hebben aangetoond dat water te weinig plaats heeft in ons land. Daarom richten we bij vastgoedprojecten een minimaal percentage van de oppervlakte in met waterlopen, groene infiltratiezones en open waterpartijen. Op die manier zorgen we voor wateropslagcapaciteit zodat huizen en bedrijven droog blijven. We werken meer mét en minder tégen de natuur.

Evenwicht tussen boer en natuur

De kleinschalige boer mag niet het slachtoffer worden van een radicaal milieubeleid. We moeten een evenwicht vinden tussen boer en natuur. We bouwen de hoeveelheid stikstof die boeren mogen uitstoten af, afhankelijk van hun productiemethodes en locatie. Niet elke landbouwmethode is immers even vervuilend voor het milieu. Dat doen we met strengere maatregelen dan de huidige Vlaamse regering oplegt. Hiervoor moet de landbouwsector, evenveel als de industrie in het verleden deed, zijn uitstoot doen dalen. Aan landbouwers met een te grote klimaat- of milieuimpact geven we geen investeringssteun meer om nog grotere stallen te bouwen, in tegenstelling tot de vorige Vlaamse regering. Ook geven we enkel steun aan technieken die effectief kunnen bewijzen dat ze de uitstoot doen dalen, in tegenstelling tot de zeer dure luchtwassers met veel technische defecten die vaak zelfs niet aan worden gezet. 

Lintbebouwing stoppen

Vlaanderen is volgebouwd. De lintbebouwing is enorm schadelijk zowel voor onze ruimtelijke ordening als voor onze natuur. Wij willen daarom inzetten op een kernversterkend beleid waar we nieuwe bebouwing zoveel mogelijk in stads- en dorpskernen zetten. We bakenen ook sterker af waar er niet gebouwd mag worden. Zo zorgen we voor leefbare wijken die vlot bereikbaar zijn en waar winkels, werk, school en sport vlakbij zijn. En waar natuur en open ruimte nooit veraf zijn.