Koopkracht: zodat u kan leven in plaats van overleven

Om goed en gelukkig te kunnen leven moet je kunnen kopen wat je nodig hebt. Je moet dus voldoende koopkracht hebben. Je moet niet alleen kunnen kopen wat je nodig hebt om te overleven – zoals voedsel, energie, kleren, een woonst, transport – en communicatiemiddelen – maar liefst ook wat meer: vakanties, hobby’s, uitstapjes…

Als leven alleen maar overleven is, werken van factuur tot factuur ontbreekt er iets wezenlijks.

Dat mensen voldoende koopkracht hebben, is ook belangrijk voor heel de samenleving. Als mensen te weinig koopkracht hebben, draait de economie vierkant en boert de welvaartsstaat achteruit. De koopkracht van gezinnen en alleenstaanden beschermen in tijden van economische crisis, betekent dus ook de economische groei en de welvaartsstaat beschermen. 

Lonen verhogen, facturen verlagen

De koopkracht beschermen, hoort dus tot de beschermende taak van de welvaartsstaat. Hoe beschermen wij mij met Vooruit de koopkracht? Door de lonen te verhogen en facturen te verlagen. Beide zijn zeer belangrijk.

Vooruit voor hogere lonen

De socialisten hebben er in de federale regering voor gezorgd dat de lonen, de pensioenen en de uitkeringen geïndexeerd zijn, zodat zij gelijke tred houden met de stijgende levenskosten. Terwijl de vorige regering de lonen weigerde te indexeren (‘indexsprong’), hebben wij met Vooruit de automatische indexering onverkort toegepast. Die indexering is trouwens ook doorgevoerd voor pensioenen, uitkeringen en vervangingsinkomens.

Op die manier hebben wij in België de koopkracht van de mensen beter beschermd dan waar ook in Europa. In andere landen hebben mensen de inflatie veel sterker gevoeld in hun portemonnee dan bij ons.

Vooruit voor hogere pensioenen

Bovendien hebben we de minimumpensioenen van de mensen verhoogd tot 1.500 euro netto (einde 2024 zal het zelfs gaan om 1.680 euro netto)! en hebben we de uitkeringen en laagste inkomens verhoogd. Ook dat zijn natuurlijk maatregelen die de koopkracht van gezinnen en alleenstaanden beschermen.

Vooruit voor lagere energiefacturen 

De koopkracht beschermen betekent voor Vooruit niet alleen de lonen en pensioenen verhogen maar ook de facturen laag houden. Denk aan de facturen voor energie, voor dokters en het onderwijs. 

Daarom hebben wij in de federale regering de facturen van de mensen verlaagd. Hoe? Door de BTW op energie terug te brengen van 21% naar 6%. Omdat energie een basisgoed is (en geen luxe) moet het tarief voor ons 6% zijn. 

Tegelijk hebben wij het sociaal energietarief uitgebreid tot meer dan een miljoen gezinnen en alleenstaanden. De mensen die financieel het meest kwetsbaar zijn, zijn dus afgeschermd van de explosie van de energieprijzen. Zij behouden op die manier hun koopkracht. En dat dankzij de solidariteit van alle Belgen!

Maximumfactuur voor gezondheidszorg

Ook kosten voor gezondheidszorg kunnen snel heel hoog oplopen. Daarom heeft Vooruit voor de laagste inkomens de maximumfactuur verlaagd. Dat betekent concreet het volgende: dat deze kwetsbare gezinnen of alleenstaanden maximaal 50 euro per jaar aan dokterskosten moeten uitgeven. Alles bovenop die ‘maximumfactuur’ schiet de welvaartsstaat bij. Zo zorgen we ervoor dat mensen nooit verplicht worden om een noodzakelijk doktersbezoeken uit te stellen uit angst voor de factuur.

Maximumfactuur voor onderwijs

Ook in het onderwijs strijden we voor een maximumfactuur. De huidige rechtse Vlaamse regering heeft daar jammer genoeg geen oren naar. Nochtans geloven wij dat onderwijs een collectieve basisvoorziening is waar alle kinderen gelijke toegang toe moeten hebben. Hoeveel geld je ouders hebben mag geen enkele invloed hebben op de richting die je neemt of de school die je kiest. 

Maximumfactuur voor rusthuizen

Ook voor rusthuizen willen wij een maximumfactuur. Mensen moeten met hun pensioen de volledige rusthuisfactuur kunnen betalen. Ouderen die een heel leven lang gewerkt en bijgedragen hebben, laten wij niet in de steek. Wij beschermen hun koopkracht met een maximumfactuur: de factuur voor een rusthuis mag nooit hoger zijn dan het pensioen.

Koopkracht beschermen is een kerntaak van de welvaartsstaat

Wij beschermen dus langs verschillende kanten de koopkracht van mensen. Het beschermen van de koopkracht van mensen temidden van inflatie, prijsschokken en zelfs oorlog hoort tot de kerntaken van een welvaartsstaat. Samen zorgen we ervoor dat iedereen zijn facturen kan blijven betalen, samen zorgen we ervoor dat de economie blijft draaien en de welvaartsstaat overeind blijft.

Strijd mee

decoratieve lijnen