Standpunten

Een sterke en sociale Europese Unie

We zijn allemaal Europeaan, maar wat betekent dat? Voor ons is het duidelijk: samenwerken om de dingen vooruit te doen gaan. En dat is precies waar de Europese Unie om draait. Europeanen vertegenwoordigen met slechts 8,5% van de wereldwijde bevolking wel 25% van het globale BBP. Onze sociale zekerheid is de sterkste ter wereld. We zijn een koploper in innovatie en lopen voorop in de strijd tegen klimaatverandering. Onze welvaart en veiligheid in Europa zijn gebouwd op samenwerking en op socialistische waarden als vrijheid, gelijkheid en solidariteit. Dat is niet vanzelfsprekend. Daar mogen we trots op zijn. Uiteraard is de Europese Unie niet perfect. Er ligt nog heel wat werk op de plank. De wereld is veranderd. Geopolitieke spanningen groeien en er is opnieuw oorlog op het Europese continent. Alleen een sterke Unie die met één stem spreekt in de wereld, kan hier een antwoord op bieden.

In een wereld waar steeds meer onrust en onzekerheid heerst, hebben we een sterk en sociaal Europa nodig. Dat is de Europese Unie waar wij voor staan. Door op te komen voor gelijke kansen, democratie en mensenrechten. Niet alleen in Europa, maar ook daarbuiten. Door de koopkracht van mensen te beschermen en alle Europeanen solide sociale bescherming te bieden. Door investeringen in de jobs van morgen te stimuleren en grote vermogens en multinationals een eerlijke bijdrage te laten leveren. Door werk te maken van een sociaal klimaatbeleid en te investeren in energie die we zelf produceren en in zuinige woningen voor alle gezinnen. Een Europa dat werkt. Voor u. Vooruit strijdt voor een Europa met lef. Het lef om elke dag op te komen voor haar waarden, om gedeelde uitdagingen samen aan te pakken en om verder te bouwen aan een betere toekomst voor iedereen. De keuze voor Europa is helder.

Een Europese Unie met meer slagkracht

We staan voor grote uitdagingen: klimaatverandering, oorlogen , geopolitieke spanningen,... Alleen een sterke EU kan hier een antwoord op bieden. 

Voor een nieuwe uitbreidingsronde met landen als Oekraïne of Moldavië kan plaatsvinden, moet voor Vooruit eerst werk gemaakt worden van interne hervormingen om de slagkracht van de Europese Unie te vergroten. Daarvoor moet het vetorecht op domeinen zoals buitenlands beleid en fiscaliteit verdwijnen, zodat we als EU vaker met één stem spreken en figuren zoals Orban de Unie niet kunnen gijzelen. 

De EU moet ook de instrumenten krijgen om lidstaten die de rechtsstaat ondermijnen te sanctioneren. We willen de Europese democratie versterken met transnationale kieslijsten, een rechtstreeks verkozen Commissievoorzitter en volwaardige gedeelde bevoegdheid voor Raad én Parlement. We willen ook een sterkere rol voor het Europees Parlement en een kleinere maar meer efficiënte Europese Commissie.

Naar een volwaardig Sociaal Europa

Vooruit staat voor een Sociaal Europa, een Europa dat haar burgers beschermt. We hebben al heel wat stappen gezet. Denk maar aan work-life balance, minimumlonen, toegang tot sociale bescherming. Maar het werk is niet af.

Voor Vooruit is het een prioriteit om te zorgen dat alle werkenden in de EU, onder welke statuut dan ook, toegang hebben tot een sterke sociale bescherming. Voor Vooruit moeten ook de minimuminkomens in elke Europese lidstaat volstaan om alle minimaal noodzakelijke uitgaven te doen om menswaardig te kunnen leven.

Een hervorming van de Europese begrotingsregels met ruimte voor investeringen en extra Europese financiering moeten zorgen voor de bouw van betaalbare woningen en extra investeringen in zorg, onderwijs en gezondheid.

Een ambitieus Europees klimaatbeleid

De klimaatverandering bedreigt onze welvaart, onze veiligheid en onze toekomst in Europa. Er is absoluut geen ruimte voor een pauzeknop. Integendeel. 

We steunen voluit het akkoord van Parijs om al het mogelijke te doen om de temperatuurstijging te beperken tot maximaal 1,5° C. Dat engagement hebben we op Europees niveau verankerd in de Green Deal, met de klimaatwet, de doelstelling van klimaatneutraliteit tegen 2050 en duidelijke afspraken en doelstellingen per sector die nu in praktijk moeten worden gebracht.

De nieuwe begrotingsregels moeten de lidstaten toestaan volop te investeren in de klimaattransitie. Voor Vooruit worden het draagvlak, de haalbaarheid en de finale resultaten van het klimaatbeleid bepaald door het sociaal en fiscaal beleid dat iedereen moet in staat stellen om zich structureel aan te passen aan de klimaatverandering.

Het samenspel tussen klimaatbeleid en een sterk sociaal beleid is van doorslaggevend belang.

Eerlijke handel en Europees industrieel beleid

Vooruit wil dat het handelsbeleid steeds gekoppeld worden aan de naleving van mensenrechten, sociale verdragen en milieuverdragen.

We moeten onze handelsmacht gebruiken om de Green Deal en onze waarden en normen ook extern uit te dragen.

We steunen volop de zorgplichtwetgeving en de ban op producten die dwangarbeid bevatten of het gevolg zijn van ontbossing. Tegelijk hebben we meer grip nodig op strategische sectoren. Dit doen we door duurzame partnerschappen uit te bouwen met stabiele, strategische partners, door te diversifiëren en door opnieuw zelf productieketens in handen te nemen.

Een Europees industrieel beleid dat investeert in de duurzame en sociale transitie levert jobs en welvaart op.

Internationale samenwerking en buitenlands beleid

Toegang tot de Europese markt is voor veel landen en sectoren van levensbelang. Die macht moeten we gebruiken om onze doelen inzake buitenlands beleid te bereiken.

Tegelijk moeten we ons ook bewust zijn van onze zwaktes. Voor Vooruit is een sterke Europese militaire pijler binnen de NAVO daarom essentieel. Onzekerheid rond de NAVO die in het verleden door figuren als Trump aangewakkerd werd, heeft ons doen inzien dat militaire samenwerking binnen Europa noodzakelijk is. Daarbij streven we naar coördinatie en sterke integratie van de militaire capaciteiten van de 27 EU-lidstaten.

Elke lidstaat moet inzetten op zijn specifieke sterktes op vlak van defensie, waarbij middelen zo efficiënt mogelijk worden besteed en afgestemd tussen de lidstaten.

We moeten als EU ook vaker met één stem spreken inzake buitenlands beleid, bijvoorbeeld als het gaat over het conflict in Gaza. Voor Vooruit moet de Europese Unie een voortrekker zijn om zo snel mogelijk tot een staakt-het-vuren te komen en een duurzaam vredesproces op te starten en een erkenning van de Palestijnse Staat.

Meer grip op migratie

Het is essentieel dat Europa weer grip krijgt op migratie.

Migratie is van alle tijden en een grensoverschrijdend fenomeen. De essentie van Europa zelf komt onder druk te staan als we geen doortastend Europees migratiebeleid voeren: steeds meer lidstaten voeren opnieuw grenscontroles in en de solidariteit staat op wankele benen doordat niet iedereen zijn schouders zet onder het migratiemanagement.

We willen dat Europa een veel sterkere rol opneemt om dit waar te maken, om een migratiebeleid te voeren dat werkt voor zowel de Europeanen als voor de mensen die toekomen. Solidariteit moet altijd de leidraad zijn, tussen de lidstaten onderling én met de mensen op de vlucht die bescherming nodig hebben.

Dat kan alleen als we goede grensbewaking organiseren en we snel mensen duidelijkheid geven: wie mag blijven moet solidair gespreid worden, wie moet terugkeren, kunnen we niet laten verdwijnen in de illegaliteit op het Europese grondgebied.

Strijd mee