Standpunten

Eerlijke belastingen voor iedereen

Belastingen zijn de motor voor maatschappelijke vooruitgang. Zij maken allerlei onmisbare collectieve zaken mogelijk: onze scholen, ziekenhuizen, parken, politie, brandweer, wegen, trams, bussen en treinen. Vooruit gaat voor een solidair land met een sterke welvaartsstaat die iedereen kansen geeft. Een samenleving waarin de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Want solidariteit, is bijdragen naar vermogen en krijgen naar noden.

Belastingen moeten eerlijk, eenvoudig en makkelijk hanteerbaar zijn. Helaas zijn onze belastingen vandaag te vaak oneerlijk, complex en moeilijk hanteerbaar. Op dat gebied staan we al jaren stil. Wij willen eindelijk vooruit.

Vijf pijlers voor eerlijke belastingen

Voor Vooruit zijn er 5 pijlers voor een eerlijk en eenvoudig belastingstelsel:

1. Lagere belastingen op werk
2. 
Elke euro inkomen wordt gelijk belast, ongeacht de bron
3. 
Een eerlijke bijdrage van grote vermogens en multinationals
4. 
Een effectieve fraudebestrijding
5. 
Gebruiksgemak bij de belastingaangifte

Lagere belastingen op werk

Mensen die werken betalen te veel belastingen. Werken is goed voor iedereen en moet aangemoedigd worden, ook fiscaal. Daarom wil Vooruit inkomen uit werk minder zwaar belasten. Precies om die reden hebben wij in de federale regering (1) de werkbonus versterkt en (2) de oude crisisbelasting op werk fors verlaagd. Toch willen we werk nog meer doen lonen. Wie elke dag zijn best doet en door werk bijdraagt aan de welvaartsstaat, moet meer overhouden. Daarom willen we in de volgende regering een forse belastingverlaging op werk invoeren. Een belastingverlaging voor iedereen, maar vooral voor de midden - en lage inkomens.

Een euro is een euro

Vooruit wil niet alleen de belastingen op inkomen uit werk naar beneden, maar ook gelijke belastingen op inkomsten uit vermogen (dividenden uit aandelen, huurinkomsten, meerwaarden). Nu betaal je op inkomen waar je voor werkt veel meer belasting dan op inkomen waar je niet voor werkt. Dat is onlogisch, want werk verdient het juist om aangemoedigd en beloond te worden. Dat is bovendien onrechtvaardig, want elke euro hoort gelijk belast te worden. Een euro is een euro. Daarom wil Vooruit goed en simpel alle inkomsten aan gelijke tarieven progressief belasten, wat ook hun bron is. 

En als we met dat ‘een euro is een euro principe’ ook inkomen uit vermogen normaal belasten, kunnen we onmiddellijk de belastingen op werk verlagen.

Bijdrage grote vermogens, multinationals en bedrijven met overwinst

Vooruit vindt dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Solidariteit is bijdragen naar vermogen en krijgen naar noden. Dat betekent dat grote vermogens en multinationals – de heel brede schouders – ook hun faire bijdrage moeten doen aan de welvaartsstaat waar zij deel van uitmaken. Daarom hebben wij in de federale regering een effectentaks (of miljonairstaks) ingevoerd: een jaarlijkse solidaire heffing op effectenrekeningen van meer dan één miljoen euro. Vooruit wil die taks nu ook verdubbelen en uitbreiden naar financieel vermogen dat niet op een effectenrekening staat.

Ook grote multinationals moeten bijdragen tot de welvaartsstaat. Het kan niet dat multinationals minder belastingen betalen dan onze lokale KMO’s en hen zo wegconcurreren. Daarom heeft Vooruit in de federale regering mee de internationale minimumbelasting op multinationals ingevoerd. Daardoor betalen deze nu minstens 15% belasting op hun wereldwijde winsten. In de toekomst wil Vooruit dat internationale tarief optrekken naar 25%. Zo betalen multinationals dezelfde tarieven als de lokale kruideniers.

Een laatste voorbeeld van hoe Vooruit de sterkste schouders de zwaarste lasten wil laten dragen, is ons voorstel voor een overwinstbelasting. Sommige grote bedrijven maken buitensporige winsten die op geen enkele manier in verhouding staan tot de kwaliteit van de geleverde goederen of diensten. Die overwinsten houden verband met een gebrek aan concurrentie op de markt of misbruik van een economische machtspositie Wanneer dit soort excessieve winstmarges, die ten koste gaan van mensen, bestaan wil Vooruit daarop een bijkomende overwinstbelasting heffen.

Effectieve fraudebestrijding

Bovendien pakken we fiscale fraude aan met een fors antifraudebeleid: het sluitstuk van een systeem voor eerlijke belastingen. Want als fraude ongestraft blijft, doet niet iedereen zijn deel en stort het systeem in elkaar. Iedereen moet eerlijk zijn belastingen betalen en wie fraudeert moet daarvoor een gepaste sanctie krijgen. Anders wordt onze welvaartsstaat ondergraven.

Fraudebestrijding mag niet verengd worden tot een repressief controlebeleid. Preventie en transparantie zijn minstens even essentieel om fraude terug te dringen. Daarom willen we een geïntegreerd inkomsten- en vermogenskadaster oprichten. Hoe? Eenvoudigweg door alle beschikbare overheidsdatabanken aan elkaar te koppelen - en tegelijk de financiële instellingen de nodige gegevens zoveel mogelijk te laten aanleveren. Daar is heel normaal: jouw werkgever dat nu al voor jouw loon.

Zo’n kadaster is een buitengewoon effectief wapen in de strijd tegen fraude. Bovendien kunnen we zo ook sociale steun - denk bijvoorbeeld aan studiebeurzen - veel beter toekennen aan wie het écht nodig heeft. Dus niet aan de multimiljonair die zichzelf om fiscale redenen een heel laag inkomen uitkeert (en daardoor formeel in aanmerking komt voor een studiebeurs voor zijn kinderen) en wel aan iedereen met een laag inkomen zonder meer.

Voor wie dan nog hardleers is, is een fors fraudebeleid nodig. Daarom willen we investeren in de middelen en capaciteit bij fiscus en bij justitie. Alleen zo kunnen we de grote fraude echt aanpakken. Bovendien willen we de afkoopwet afschaffen voor zware fraude. Want rijke mensen die hun proces kunnen afkopen, dat is klassenjustitie. En dat kan niet voor Vooruit.

Gebruiksgemak bij de belastingaangifte

De aangifte van inkomsten (of vermogens) die belast worden, moet eenvoudig zijn. Daarom wil Vooruit dat aangifteformulieren al zo correct mogelijk vooraf ingevuld zijn door de overheid, zodat mensen alleen nog moeten nakijken of alles klopt. Vandaag zijn er nog steeds grote gaten in die vooraf ingevulde aangifte. Je belastingbrief invullen moet een zaak van minuten zijn, niet van pijnlijke uren of dagen. Op termijn willen we dat ook kmo’s en zelfstandigen beroep kunnen doen op zo’n vooraf ingevulde aangifte.

Bovendien moeten de fiscale regels helder en bevattelijk zijn voor iedereen. Daarom willen we definitief een einde maken aan de wirwar van aftrekposten, belastingverminderingen en privileges in ons belastingsysteem. Die maken de zaken hopeloos ingewikkeld en tasten het rechtvaardigheidsgevoel van gewone werkende mensen aan. Vooruit wil het woud van aftrekposten vervangen door rechtstreekse prijsverlagingen voor de dienst zelf – bijvoorbeeld voor kinderopvang. Zo bereik je hetzelfde zonder het belastingstelsel te vervuilen.

Strijd mee