Standpunten

Adoptie , een maatregel om kinderen te beschermen

Een veilige thuis voor elk kind

Wanneer kinderen en jongeren tijdelijk hulp en ondersteuning nodig hebben, is jeugdhulp de ideale manier om hen te beschermen. Maar er zijn ook permanente oplossingen nodig voor jongeren voor wie het niet langer veilig is om ooit nog terug naar huis te gaan. Dan komt adoptie in beeld. Een permanente maar tegelijkertijd ook ingrijpende manier om kinderen een veilige thuis te bieden. Een thuis waar ze de beste versie van zichzelf kunnen worden en zich veilig kunnen ontplooien.  Om die kinderen te helpen werd adoptie, net als pleegzorg, internationaal erkend als kinderbeschermingsmaatregel. 

Binnenlandse adoptie kan een antwoord bieden wanneer een ouder niet kan instaan voor de zorg van een kind. Interlandelijke adoptie, waarbij je een kind in een ander land gaat adopteren, is een uitzonderlijke maatregel. Het is geen kanaal om élke kinderwens te vervullen. Het is een middel om een veilige thuis voor een kind in nood te verzekeren, maar enkel indien er geen andere opties zijn in het land van herkomst. 

Het is in ieders belang dat adopties fraudevrij verlopen. Geen enkele adoptieouder wil vernemen dat een kind onrechtmatig bij de eerste ouders werd weggenomen. Geen enkele geadopteerde  wil later te weten komen dat het ontvoerd of verkocht werd. Voor Vooruit is de strijd voor een fair adoptiesysteem een gezamenlijke strijd van alle betrokkenen: de geadopteerden, de adoptieouders en de eerste ouders.

Hervormen van interlandelijke adoptie

Zolang we geen 100% zekerheid kunnen bieden over fraude en ontvoering, pleiten wij voor een pauze in interlandelijke adoptie. Zo is er tijd om alles grondig te onderzoeken en te hervormen.  Steeds vaker lezen we in de krant of zien we op TV dat er problemen zijn met interlandelijke adopties. In bijna al onze omliggende landen komen gelijkaardige schandalen naar boven. In veel landen wordt interlandelijke adoptie in vraag gesteld. Er gaat enorm veel geld rond in interlandelijke adoptie. Met meer dan één miljoen euro subsidies worden gemiddeld 20 kinderen per jaar geholpen. Dat terwijl die middelen niets veranderen aan de omstandigheden van gezinnen in armoede in de landen van herkomst.

Door deze grote sommen geld die omgaan in dit proces kan je nooit met zekerheid zeggen dat een adoptie fraudevrij is. 

Adoptie is een maatregel om kinderen te beschermen

Adoptie wordt vandaag nog te veel als een oplossing gezien voor een kinderwens,. Nochtans is internationaal bepaald dat het een kinderbeschermingsmaatregel is. Interlandelijke adoptie kan geen alternatief zijn voor vruchtbaarheidsbehandelingen (IVF etc.). Internationaal werd bepaald dat adoptie alleen een optie is als voor een kind in nood geen passend alternatief bestaat in het land van herkomst. De huidige erkennings- en subsidiestructuur in Vlaanderen draait die logica om: om hun subsidies te kunnen behouden gaan, de Vlaamse adoptiediensten gaan actief op zoek naar nieuwe kinderen in herkomstlanden. Dat werkt fraude en wanpraktijken in de hand.

Een grondige hervorming van het adoptiesysteem is nodig

Vooruit strijdt dus voor een grondige hervorming van het huidige adoptiesysteem. Concreet maken we interlandelijke adoptie alleen nog mogelijk op vraag van herkomstlanden. De procedure wordt dus passief in plaats van actief. In afwachting  daarvan, willen wij een pauze in interlandelijke adoptie: de adoptiepauze.

Het is cruciaal dat er een transparanter adoptiebeleid komt. Daarom verankeren we duidelijke criteria voor adopteerbaarheid en maken de adoptieprocedure transparanter en korter. Zo krijgen fraude en wanpraktijken geen kans en leven adoptieouders niet jarenlang in onzekerheid. Bij twijfels over een bepaald herkomstland, en zeker als er bewijzen zijn van wantoestanden, moeten adopties uit dat land geschorst worden. Adopties mogen alleen plaatsvinden als er 100% zekerheid is dat het fraudevrij en legaal kan.

Daarnaast breiden we de mogelijkheden tot herstel uit voor de adoptie-wanpraktijken uit het verleden en voor geadopteerden die slachtoffer werden van een illegale adoptie. De middelen die vrijkomen door de herziening van de financiering van het huidige systeem investeren we in een toegankelijk en betaalbaar adoptie(na)zorgsysteem voor geadopteerden, eerste ouders en adoptieouders. Bijzondere aandacht wordt daarbij besteed aan mentaal welzijn en identiteitsvragen, maar ook aan ervaringen waarmee geadopteerden te maken kunnen krijgen, zoals racisme en discriminatie.

In het belang van het kind

Vooruit wil eindelijk werk te maken van eerlijke, transparante en korte adoptieprocedures waarbij het belang van het kind centraal staat en ruimte is voor de correcte nazorg. Voor Vooruit is de strijd voor een fair adoptiesysteem een gezamenlijke strijd van alle betrokkenen: de geadopteerden, de adoptieouders en de eerste ouders.

Strijd mee